Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych - EG System

Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych

Przeprowadzanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i energetycznych stanowi obowiązek nałożony na właścicieli budynków. Muszą się one odbywać nie rzadziej niż raz na 5 lat, w niektórych przypadkach raz w roku, co wskazuje ustawa o prawie budowlanym. Sprawdzenie stanu technicznego oraz w dalszej kolejności przydatności budynku do eksploatacji, stanowi podstawowy cel kontroli. Do przeprowadzania przeglądów konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień.

Instalacje elektryczne – przyjrzymy się bliżej

Podczas przeglądu okresowego instalacji elektrycznej, sprawdza się instalację elektryczną, jak również urządzenia elektryczne. W trakcie oględzin zwraca się uwagę na kondycję widocznych elementów instalacji. Szybko można ocenić stan mocowań, przewodów, osłon, całego osprzętu wchodzącego w skład instalacji elektrycznej. Kontroli podlegają również napisy ostrzegawcze i informacyjne. Sprawdzeniu podlega sposób podłączenia urządzeń, jak również czy zostały zachowane odległości przewidziane w przepisach.

Pomiar parametrów instalacji elektrycznej gwarancją sprawności i bezpieczeństwa

Gdy już oględziny zostaną przeprowadzone, przechodzi się do dokonania pomiarów. Pomiary realizowane są w zakresie:
? Skuteczności ochrony przewodów. Pomiar urządzeń zabezpieczających, na które składa się wkładka topikowa i wyłącznik nadmiarowo prądowy.
? Diagnostyki wyłączników różnicowo prądowych, odpowiedzialnych za odcięcia zasilania w chwili porażenia prądem.
? Pomiaru oporu elektrycznego izolacji. Dokonuje się sprawdzenia poziomu izolacji przewodów elektrycznych.
? Sprawdzenia przyrządów zabezpieczających, odpowiedzialnych za odłączenie zasilania w chwili, gdy dojdzie do powstania napięcia na obudowach metalowych urządzeń.

Przegląd okresowy zostaje zakończony protokołem, który wskazuje czas kolejnego przeglądu, zalecenia i wskazania ustalone podczas przeprowadzania kontroli i pomiarów.

Kontrole okresowe pomagają uniknąć sytuacji kryzysowej, gdy dochodzi do poważnych awarii urządzeń a w konsekwencji wypadków. W najgorszym przypadku do powstania pożaru i zagrożenia życia. Jest to szczególnie ważne dla zachowania bezpieczeństwa, dlatego też dokonywanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznych jest obowiązkowe. Posiadanie aktualnych przeglądów wymagane jest także przez firmy ubezpieczeniowe.